திருமந்திரம்
 
மூவாயிரம்
 

கழகப் புலவர்,சித்தாந்தபண்டிதர்

 
திரு.ப.இராமநாத பிள்ளை
 
எழுதிய விளக்கமும்
 
துடிசைகிழார் திரு.அ.சிதம்பரனார்
 
எழுதிய குறிப்பு

 
உள்ளே