தொடக்கம்


கணபதி துணை.
 
கபிலர் அகவல்.
 
இஃது திருமயிலை வி-சுந்தரமுதலியாரால் பரிசோதிக்கப்பட்டு,
 
சென்னை: யாஜூபிலி அச்சுக்கூடத்தில், பதிப்பிக்கப்பட்டது.
 
 
உள்ளே