தொடக்கம்
 

ஓம்
திருச்சிற்றம்பலம்
அதிவீரராம்பாண்டியர் அருளிச்செய்த
திருக்கருவைப் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி
மூலமும்
நாகை-சொ. தண்டபாணிப்பிள்ளை யவர்கள்
உரையும்
உள்ளே