பூண்டி
அரங்கநாத முதலியாரியற்றிய
 

கச்சிக்கலம்பகம்
 
பச்சையப்பன் கல்லூரித் தமிழ்ப்
பேராசிரியராயிருந்த
வித்வான் மோசூர் கந்தசாமி முதலியாரவர்கள்
எழுதிய 
விளக்க வுரையுடன்
 
 
 
உள்ளே