தொடக்கம்
 
 
பொய்யாமொழிப் புலவர் இயற்றிய

தஞ்சைவாணன் கோவை
 
(சொக்கப்ப நாவலர் உரை)


உள்ளே