தொடக்கம்
 
 
பாசவதைப் பரணி
(குறிப்புரையுடன்)
 
பதிப்பாசிரியர்:
மகா மகோபாத்தியாய தாக்ஷிணாத்ய கலாநிதி
டாக்டர் உ. வே. சாமிநாதையர்
 
சென்னை லா ஜர்னல் அச்சுக்கூடம்
மயிலாப்பூர்.
ஸ்ரீமுக ௵ மார்கழி ௴
1933
 
உள்ளே