தொடக்கம்
 
 
முக்கூடற் பள்ளு பொருளுரை,
விளக்கவுரையுடன்
 
உரையாசிரியர் :
செந்தமிழ் ஞாயிறு
வித்துவான் ந. சேதுரகுநாதன்
தமிழ்த்துறைத் தலைவர்
செந்திக்குமார நாடார் கல்லூரி, விருதுநகர்
 
திருநெல்வேலி, தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், லிமிடெட்,
1/140, பிரகாசம் சாலை,
சென்னை-1
1973
 
 
உள்ளே