தொடக்கம்
 

புகழேந்திப் புலவர்
இயற்றிய
நளவெண்பா
மூலமும்
கழகப்புலவர்,செல்லூர்க்கிழார்,
திரு.செ.ரெ.இராமசாமிபிள்ளை அவர்கள்
எழுதிய உரையும்
 
உள்ளே