சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் பனுவல் திரட்டு
 
கருப்பக்கிளர் சு, அ, இராமசாமிப் புலவர்
விளக்கக் குறிப்புரையுடன்

 
உள்ளே