திருச்சிற்றம்பலம்
 
திருவருட்பிரகாச வள்ளலார்
சிதம்பரம் இராமலிங்க அடிகள்
 
இயற்றிய
திருவருட்பா
 
மூலமும் - உரையும்
 
உரைவேந்தர்
ஒளவை சு.துரைசாமிப்பிள்ளை உரை

 
உள்ளே