தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள்
 
சித்தாந்த சிறப்புரை
 
உரையாசிரியர்
கழகப்புலவர்,சித்தாந்தபண்டிதர்
ப.இராமநாத பிள்ளை அவர்கள்

 
உள்ளே