தொடக்கம்
 
 
திருச்சிற்றம்பலம்
கவிஞர் பெருமாள் கச்சியப்ப முனிவர்
அருளிய
தணிகைப் புராணம்
 
விளக்கவுரையுடன் உரையாசிரியர்கள்
பேராசிரியர் கந்தசாமியார்
செல்லூர்க்கிழார் செ.ரெ இராமசாமிப் பிள்ளை
பெருமழைப் புலவர் பொ.வே.சோமசுந்தரனார்
 

 
உள்ளே