மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கத்துப்
 
புலவராற்றுப்படை
மூலமும் உரையும்
 
ஆசிரியர்:
மகாவித்துவான்
வா. குலாம் காதிறு நாவலர்.
 

பொருளடக்கம்