தொடக்கம்
 
 
திவ்வியகவி
பிள்ளப்பெருமாளயங்கார்
அருளிச் செய்த
 
அஷ்டபிரபந்தம்
 
திருவல்லிக்கேணி
வை.மு.சடகோபராமாநுஜாசாரியரும்
சே.கிருஷ்ணாசாரியரும்
வை.மு.கோபாலகிருஷ்ணசாரியரும்
 
இயற்றிய
விரிவான உரையுடன்

 
உள்ளே