திருச்சிற்றம்பலம்
 
சேக்கிழார் பிள்ளைத் தமிழ்
 
மூலமும் விளக்க உரையும்
 
விளக்க உரை ஆசிரியர்:
செந்தமிழ்ச் செல்வர்,
சைவ சமய சிரோமணி, பேராசிரியர்
வித்துவான்
பாலூர் கண்ணப்பமுதலியார்

 
உள்ளே