திருநாளைப்போவார்
என்னும்
 
நந்தனார்
 
சரித்திரக் கீர்த்தனை
 
இயற்றியவர்
கோபால கிருஷ்ண பாரதியார்

 
உள்ளே