இராம நாடகக் கீர்த்தனைகள்
 
பெரும்புலவர்
பாவலரேறு ச. பாலசுந்தரனார்
சிறப்புக் கேண்மைப் பதிப்பாசிரியர்
பேராசிரியர் (ஓய்வு) கரந்தை புலவர் கல்லூரி
தஞ்சாவூர்.
 
தஞ்சாவூர் மகாராஜா சரபோஜியின்
சரசுவதி மகால் நூலகம்
தஞ்சாவூர்.

 
உள்ளே