கழக வெளியீடு : 1050திருமலைவேலுக் கவிராயர் சங்குப் புலவர்
(1893)         1965

வல்லூர் தேவராச பிள்ளை

இயற்றிய

குசேலோபாக்கியானம்

விளக்கவுரை:
பண்டித, வித்துவான்
திரு தி சங்குப் புலவர் அவர்கள்
THE SOUTH
INDIA SAIVA SIDDHANTA WORKS
PUBLISHING SOCIETY, TINNEVELLY, LIMITED
  
திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய
சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், லிமிடெட்,
திருநெல்வேலி-6. சென்னை-1. 1965  
Ed 1 May 1961 Reprint. Nov 1965
O31,1M40,1 K5 KUSELOBAKKIYANAM
Appar Achakam, Madras - 1.
 
உள்ளே