சிரிக்கும் பூக்கள்

காணிக்கை

 

 மழலைமொழி பேசுகின்ற

     வண்ணச் சுடர்களுக்குப்

பழகுதமிழ் நான்பாடப்

         பலவகையில் துணைநின்றார்

             குழந்தை இலக்கியத்தைக்            

             கோயிலெனக் கொண்டுழைத்தார்
         
அழகப்ப - ரத்தினமாம்

       அன்னவர்க்குக் காணிக்கை