நெஞ்சில் நிறைந்த நபிமணி
 
நபிகள் நாயக வாழ்க்கை வரலாறும் அவர்கள்
அருளிய பொன்மொழிகளும் இஸ்லாமிய
சிறப்பியல்புகளும் நற்றமிழில் கொண்ட
நாயகக் காவியம்
 
இயற்றியவர் :
மௌலவி பாஜில், ஆலிம் கவிஞர், அல்ஹாஜ்
G. M. ஸதக்கத்துல்லாஹ் ஸிராஜ் பாக்கவி ஜமாலி
 
உள்ளே