தொடக்கம்
 
 
ஏழைகள் சிரிக்கிறார்கள்!
 
 
பாவேந்தர் பாரதிதாசன்
 
பூம்புகார் பிரசுரம் பிரஸ்
63, பிராட்வே,
சென்னை-600 001.
 
உள்ளே