தொகைகள்
 
முனைவர் கி. செம்பியன் எம்.ஏ,, பிஎச்.டி,,
தமிழ்த்துறைத் தலைவர்,
அ.வ.அ. (ஏவிசி) கல்லூரி.

 
உள்ளே