பாவாணர் உரைகள் 
 
பதிப்பாசிரியர்
புலவர் அ.நக்கீரன்

 
உள்ளே