சமணமும் தமிழும்
 
மயிலை, சீனி. வேங்கடசாமி
 
 

 
உள்ளே