8. திருச்சி மலைக்கோட்டை பல்லவர் குடைவரைக் கோயில்
கங்காதரமூர்த்தி