14. தியாகராசர் கோயில் - கிழக்குக் கோபுரம் (திருவாரூர்)