18. திருவரங்கம் கோயில் தூணில் காணும் வீரர்களின் சிற்பங்கள்