செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி

மடலம் தேடல்

       
  முதன் மடலம்    
    முதற்பாகம்
    இரண்டாம் பாகம் ஆ, இ, ஈ
    மூன்றாம் பாகம் உ - ஔ
       
  இரண்டாம் மடலம்    
    முதற்பாகம்
    இரண்டாம் பாகம் கா - கூ
    மூன்றாம் பாகம் கெ - ஙௌ
       
  மூன்றாம் மடலம்    
    முதற்பாகம் ச, சா
    இரண்டாம் பாகம் சி, சூ
    மூன்றாம் பாகம் செ, ணௌ
       
  நான்காம் மடலம்    
    முதற்பாகம் த, தா
    இரண்டாம் பாகம் தி, து
    மூன்றாம் பாகம் தெ, தௌ
       
  ஜந்தாம் மடலம்    
    முதற்பாகம் ந, நா
    இரண்டாம் பாகம் நி, நீ
    மூன்றாம் பாகம் நு, நௌ
       
  ஆறாம் மடலம்    
    முதற்பாகம் ப, பா
    இரண்டாம் பாகம் பி, பீ
    மூன்றாம் பாகம் பெ, பௌ
  ஏழாம் மடலம்    
    முதற்பாகம் ம, மா
    இரண்டாம் பாகம் மி, மு
    மூன்றாம் பாகம் மெ, மௌ
  எட்டாம் மடலம்    
    முதற்பாகம் ய, வ
    இரண்டாம் பாகம் வா, வீ
    மூன்றாம் பாகம் வெ, வௌ
  ஒன்பதாம் மடலம்    
  (இணைப்பு மடலம்) முதற்பாகம் அ - கௌ
    இரண்டாம் பாகம் ச - வௌ
  பத்தாம் மடலம்    
  (அயற்சொல் மடலம்) முதற்பாகம் அ - ஔ
    இரண்டாம் பாகம் க - டௌ
    மூன்றாம் பாகம் த - வௌ
  பதினோராம் மடலம்    
  தமிழ் அகரமுதலி வரலாறு முதற்பாகம்  
       
  பன்னிரண்டாம் மடலம்    
  தமிழ்ச்சொற்பிறப்பு நெறிமுறைகள் முதற்பாகம்  
  Principles of Tamil Etymology    

 

செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலித் திட்ட
இயக்கக வெளியீடு.