கால அடைவில் நிகண்டு நூல்கள்
காலம் நூல் ஆசிரியர்
கி.பி. 08ஆம் நூற்றாண்டு திவாகரம் திவாகரர்
கி.பி. 09ஆம் நூற்றாண்டு பிங்கலம்(பிங்கலந்தை) பிங்கலர்
கி.பி. 11ஆம் நூற்றாண்டு உரிச்சொல் நிகண்டு காங்கேயர்
கி.பி 15ஆம் நூற்றாண்டு கயாதரம் கயாதரர்
கி.பி 15ஆம் நூற்றாண்டு பாரதி தீபம் திருவேங்கடபாரதி
கி.பி 16ஆம் நூற்றாண்டு சூடாமணி நிகண்டு மண்டலபுருடர்
1594 அகராதி நிகண்டு(சூத்திரவகராதி) இரேவணசித்தர்
கி.பி. 16ஆம் நூற்றாண்டு கைலாச நிகண்டு சூளாமணி கைலாசம்
கி.பி. 17ஆம் நூற்றாண்டு ஆசிரிய நிகண்டு ஆண்டிப்புலவர்
1700 பல்பொருட் சூடாமணி(வடமலை நிகண்டு) ஈசுர பாரதியார்
1732 சதுரகராதி வீரமாமுனிவர்
1769 அரும்பொருள் விளக்க நிகண்டு அருமருந்தைய தேசிகர்
கி.பி. 18ஆம் நூற்றாண்டு உசிதசூடாமணி சிதம்பரக் கவிராயர்
கி.பி. 18ஆம் நூற்றாண்டு பொதிகை நிகண்டு சாமிநாத கவிராயர்
கி.பி. 19ஆம் நூற்றாண்டு நாமதீப நிகண்டு சிவசுப்பிரமணியக் கவிராயர்
கி.பி. 19ஆம் நூற்றாண்டு பொருட்டொகை நிகண்டு சுப்பிரமணிய பாரதி
1850 நாநார்த்த தீபிகை முத்துசாமிப் பிள்ளை
1844 கந்தசுவாமியம் தொகைப் பெயர் விளக்கம் இலக்கத் திறவுகோல் அகராதி மோனைக் ககராதி யெதுகை சுப்பிரமணிய தீட்சிதர் வேதகிரி முதலியார்
1874 சிந்தாமணி நிகண்டு வைத்தியலிங்கம் பிள்ளை
1878 அபிதானத் தனிச்செய்யுள் நிகண்டு கோபாலசாமி நாயக்கர்
கி.பி 19ஆம் நூற்றாண்டு விரிவு நிகண்டு அருணாசல நாவலர்
கி.பி. 20ஆம் நூற்றாண்டு நவமணிக்காரிகை நிகண்டு அரசஞ் சண்முகனார்
கி.பி. 20ஆம் நூற்றாண்டு தமிழுரிச்சொற் பனுவல் கவிராச பண்டிதர் இராம சுப்பிரமணிய நாவலர்