தொடக்கம்
பாலூர் கண்ணப்பமுதலியார்
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
அமல நாதன்
02.
இலக்கியத் தூதர்கள்
03.
கட்டுரைக் கதம்பம்
04.
கட்டுரைக் கொத்து
05.
கந்த சஷ்டி சொற்பொழிவுகள்
06.
கவிபாடிய காவலர்
07.
கிரேக்க நாட்டுப் பழமைப் பண்புகள்
08.
குமுத வாசகம் முதற் படிவம் (சிறப்புப் பகுதி)
09.
குமுத வாசகம் முதற் படிவம் (பொதுப் பகுதி)
10.
குமுத வாசகம் இரண்டாம் படிவம் (சிறப்புப் பகுதி)
11.
குமுத வாசகம் இரண்டாம் படிவம் (பொதுப் பகுதி)
12.
குமுத வாசகம் மூன்றாம் படிவம் (பொதுப் பகுதி)
13.
சங்க கால வள்ளல்கள்
14.
சேக்கிழார் பிள்ளைத் தமிழ்
15.
தமிழ் இலக்கிய அகராதி
16.
தமிழ் மந்திரம்
17.
தமிழ்ப் புலவர் அறுவர்
18.
திருக்குறள் வசனம்
19.
திருவருட்பா - 11
20.
திருவருட்பா - 12
21.
திருவருட்பா விரிவுரை
22.
தூது சென்ற தூயர்
23.
தொண்டை நாட்டு பாடல் பெற்ற சிவதலங்கள்
24.
தொழிலும் புலமையும்
25.
நீதி போதனைப் பாட புத்தகம்
26.
பாண்டிய நாட்டுக் கோவில்கள்
27.
புதுமுறைப் பூந்தமிழ் இலக்கணம்
28.
புதுமை கண்ட பேரரறிஞர்
29.
"பெய்யடிமை இல்லாத புலவர்" யார் ?
30.
மாண்புடைய மங்கையர்
31.
மாணவர் தமிழ் இலக்கண விளக்கம்
32.
வள்ளுவர் கண்ட அரசியல்
33.
வையம் போற்றும் வனிதையர்