தொடக்கம்
காழி. சிவ. கண்ணுசாமி பிள்ளை
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
கால்டுவெல் ஒப்பிலக்கணம், கிரீயர்ஸன் மொழியாராய்ச்சிக் குறிப்புகளுடன்
02.
திருவருணைக் கலம்பகம்
03.
நீதிநெறி விளக்கம்