தொடக்கம்
பேராசிரியர் ஆ.கார்மேகக் கோனார்
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
அறிவு நூல்திரட்டு-i (உரைநூல்)
02.
அறிவு நூல்திரட்டு-ii (உரைநூல்)
03.
ஆபுத்திரன் அல்லது புண்ணியராஜன் (உரைநூல்)
04.
இதிகாசக் கதாவாசகம் i (உரைநூல்)
05.
இதிகாசக் கதாவாசகம் ii (உரைநூல்)
06.
ஐங்குறு நூற்றுச் சொற்பொழிவுகள்
07.
கண்ணகி தேவி (உரைநூல்)
08.
கார்மேகக் கோனார் கட்டுரைகள்
09.
கார்மேகக் கோனார் கவிதைகள்
10.
செந்தமிழ் இலக்கியத்திரட்டு i
11.
தமிழ்ச்சங்க வரலாறு (கட்டுரை)
12.
நல்லிசைப் புலவர்கள் (உரைநூல்)
13.
பாலபோத இலக்கணம்-i (உரைநூல்)