தொடக்கம்
புலவர் குலாம் காதிறு நாவலர்
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
மதுரைக்கோவை
02.
நாகூர்ப் புராணம்
03.
புலவராற்றுப்படை