தொடக்கம்
தாசவதானி செய்குதம்பிப் பாவலர்
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.

கல்வத்து நாயகம் இன்னிசைப் பாமாலை(கவிதைகள்)

02.
சம்சுத்தாசின் கோவை (கவிதைகள்)
03.
நபிகள் நாயக மான்மிய மஞ்சரி (கவிதைகள்)