தொடக்கம்
தணிகைமணி வ.சு.செங்கல்வராயபிள்ளை
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
History Of Tamil Prose Literature
02.
அருணகிரிநாதர் வரலாறும், நூலாராய்ச்சியும்
03.
அறுபத்து மூவர் துதிப்பா
04.
காசிமாஹா த்மீயம்
05.
காலனைக் கட்டி யடக்கிய கடோரசித்தன் கதை
06.
திருக்கோவையர் ஒளிநெறி முற்சேர்க்கை-1(a)
07.
திருக்கோவையார் ஒளிநெறி
08.
திருமந்திர ஆராய்ச்சியும் ஒப்புமைப் பகுதியும்
09.
திருவாசக ஒளிநெறி
10.
திருவிசைப்பா ஒளிநெறி
11.
திருவிசைப்பா ஒளிநெறி முற்சேர்க்கை-1
12.
தேவார ஒளிநெறிக் கட்டுரை அப்பர்
13.
தேவார ஒளிநெறிக் கட்டுரை அப்பர்-2 (ஆராய்ச்சி பகுதி-தலைப்பு 1-75)
14.
தேவார ஒளிநெறிக் கட்டுரை அப்பர்-2 (ஆராய்ச்சி பகுதி-தலைப்பு 76-190)
15.
தேவார ஒளிநெறிக் கட்டுரை சம்பந்தர்
16.
தேவார ஒளிநெறிக் கட்டுரை சம்பந்தர்-1
17.
தேவார ஒளிநெறிக் கட்டுரை சம்பந்தர்-2
18.
தேவார ஒளிநெறிக் கட்டுரை சம்பந்தர்-3
19.
தேவார ஒளிநெறிக் கட்டுரை சுந்தரர்
20.

தேவார ஒளிநெறிக் கட்டுரை சுந்தரர் (ஆராய்ச்சிப் பகுதி தலைப்பு 1-261)

21.
முருகருந் தமிழும்
22.
முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை தொகுதி-1
23.
முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை தொகுதி-2
24.
முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை தொகுதி-3
25.
முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை தொகுதி-4
26.
வைஷ்ணவி சந்நிதி முறை தொகுதி-1