தொடக்கம்
திரு.எஸ்.எஸ்.தென்னரசு
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
அவள் ஒரு கர்நாடகம்
02.
செம்மாதுளை
03.
பாடகி
04.
பெண்ணில்லாத ஊரிலே....
05.
மலடி பெற்ற பிள்ளை
06.
மிஸஸ்.இராதா