தொடக்கம்
புலவர் முகமது நயினார் மரைக்காயர்
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
தேவார மஞ்சரி,கீர்த்தன மஞ்சரி
02.
லால்கௌஹர் எனும் நாடக நூல்