தொடக்கம்
திருக்குறளார் முனுசாமி
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
சிந்தனைக் களஞ்சியம்
02.
திருக்குறள் அதிகார விளக்கம்
03.
திருக்குறள் தெளிவுரை பதவுரைப்பதிப்பு
04.
திருக்குறள்-காமத்துப்பால் பொழிப்புரை
05.
திருக்குறளார் தெளிவுரை
06.
திருக்குறளில் நகைச்சுவை
07.
முருகன் முறையீடு
08.
வள்ளுவர் காட்டிய வழி
09.
வள்ளுவர் காட்டும் வாழ்க்கைப் பாதை