தொடக்கம்
பேரா. அ.கி.மூர்த்தி
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
Vetri Dictionary English-English-Tamil
02.
அட்லாண்டிக் பெருங்கடல்
03.
அண்டார்க்டிக் பெருங்கடல்
04.
அண்ணாவின் தலைமை உரைகள்
05.
அண்ணாவின் பட்டமளிப்பு விழா உரைகள்
06.
அறிவியல் அகராதி
07.
அறிவியல் வினா விடை: இயற்பியல்
08.
அறிவியல் வினா விடை: தாவரவியல்
09.
அறிவியல் வினா விடை: புவி அறிவியல்
10.
அறிவியல் வினா விடை: மருத்துவம்
11.
அறிவியல் வினா விடை: விலங்கியல்
12.
அறிவியல் வினா விடை: வேதியியல்
13.
அறிவியல் வினா விடை:கணிதம்
14.
ஆங்கிலம் தமிழ் அகராதி
15.
ஆர்க்டிக் பெருங்கடல்
16.
இந்தியப் பெருங்கடல்
17.
கணிப்பொறி அகராதி
18.
சைவ சித்தாந்த அகராதி
19.
பசிபிக் பெருங்கடல்
20.
மாணவர் மொழியாக்க அகராதி தமிழ்-தமிழ்-ஆங்கிலம்
21.
லேசர் அறிவியல்
22.
வணிகவியல் அகராதி