தொடக்கம்
கவிஞர் வெள்ளியங்காட்டன்
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
அறிஞன்
02.
ஒரு கவிஞனின் இதயம் கடிதங்கள்
03.
கவிஞன்
04.
கவியகம் கவிதைகள்(அரசு)
05.
கால சந்தன்
06.
தமிழன்
07.
தலைவன்
08.
துணைவி வெள்ளியங்காட்டான்
09.
துறவி
10.
நெஞ்சை உருக்கும் நீதிக்கதைகள்
11.
பரிசு
12.
புது வெளிச்சம் கட்டுரை
13.
புரவலன்
14.
வெள்ளியங்காட்டான் கவிதைகள்