தொடக்கம்
பேராசிரியர் க.வெள்ளைவாரணனார்
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
அற்புதத் திருவந்தாதி
02.
இசைத்தமிழ்
03.
கவிதை நூல்கள்
04.
காக்கை விடு தூது
05.
சங்ககாலத் தமிழ் மக்கள்
06.
சைவ சித்தாந்த சாத்திர வரலாறு
07.
திருத்தொண்டர் வரலாறு
08.
திருமந்திர அருள்முறைத் திரட்டு
09.
திருவருட் பயன்
10.
திருவருட்பாச் சிந்தனை
11.
திருவுந்தியார் திருக்களிற்றுப்படியார்
12.
தில்லைப் பெருங்கோயில் வரலாறு
13.
தொல்காப்பியப் பொருளதிகார ஆய்வு
14.
தொல்காப்பியம் உவமையியல் உரைவளம்
15.
தொல்காப்பியம் களவியல் உரைவளம்
16.
தொல்காப்பியம் கற்பியல் உரைவளம்
17.
தொல்காப்பியம் நன்னூல் - எழுத்ததிகாரம்
18.
தொல்காப்பியம் நன்னூல் - சொல்லதிகாரம்
19.
தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்
20.
தொல்காப்பியம் பொருளியல் உரைவளம்
21.
தொல்காப்பியம் மெய்ப்பாட்டியல் உரைவளம்
22.
தொல்காப்பியம் வரலாறு
23.
தொல்காப்பியம்-செய்யுளியல் உரைவளம்
24.
தொல்காப்பியம்-மரபியல்-உரைவளம்
25.
பன்னிரு திருமுறை வரலாறு
26.
பன்னிரு திருமுறை வரலாறு - இரண்டாம் பகுதி