தொடக்கம்
பேரா.கா.ம.வேங்கடராமையா
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
a hand book of tamil nadu 6வது உலகத் தமிழ் மாநாட்டு வெளியீடு
02.
the story of saiva saints
03.
ஆய்வுப் பேழை
04.
இலக்கியக் கேணி
05.
கல்லெழுத்துக்களில்
06.
கல்வெட்டில் தேவார மூவர்
07.
சிவ வழிபாடு
08.
சிவன் அருள் திரட்டு (ஆங்கில, மொழிபெயர்ப்புடன்)
09.
சிவன் அருள் திரட்டு (தேவாரம் திருவாசகம் திருப்புகழ் திருஅருட்பா)
10.
சோழர் கால அரசியல் தலைவர்கள்
11.
தஞ்சை மராட்டிய மன்னர் கால அரசியலும் சமுதாய வாழ்க்கையும்
12.
தஞ்சை மராட்டிய மன்னர் வரலாறு
13.
திருக்குறள் சைனர் உரை
14.
திருக்குறள் மூலமும் பரிப்பெருமாள் உரை
15.
திருவருட்பாவில் பெரும்பொருட்குவியல்
16.
திருவருட்பாவில் பெரும்பொருட்குவியல்-திருமணவிழா மலர்
17.
தொல்காப்பியம்-பாட வேறுபாடுகள்-ஆழ்நோக்காய்வு
18.
நீத்தார் வழிபாடு (ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புடன்)