தொடக்கம்
திரு.ஏ.கே.வேலன்
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
அனுமார் அனுபூதி
02.
எழுத்துக்கள்
03.
கண்ணன் கருணை
04.
காவியகம்பன்
05.
நாடகங்கள்
06.
மேரியின் திருமகன்
07.
வரலாற்றுக் காப்பியம்