தொடக்கம்

 வடுவூர் துரைசாமி அய்யங்கார்
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட  நூல்கள்

01.  திவான் லொட பட சிங்கு பகதூர்
02.  மதன கல்யாணி - பகுதி 1
03.  மதன கல்யாணி - பகுதி 2
04.  மதன கல்யாணி - பகுதி 3
05.  மாய வினோத பரதேசி - பகுதி 1
06.  மாய வினோத பரதேசி - பகுதி 2
07.  மாய வினோத பரதேசி - பகுதி 3
08.  மேனகா- பகுதி 1
09.  மேனகா- பகுதி 2
10.  பூர்ணச்சந்திரோதயம் - பகுதி 1
11.  பூர்ணச்சந்திரோதயம் - பகுதி 2
12.  பூர்ணச்சந்திரோதயம் - பகுதி 3
13.  பூர்ணச்சந்திரோதயம் - பகுதி 4
14.  பூர்ணச்சந்திரோதயம் - பகுதி 5
15.  சவுந்தர கோகிலம் - பகுதி 1
16.  சவுந்தர கோகிலம் - பகுதி 2
17.  சவுந்தர கோகிலம் - பகுதி 3
18.  சவுந்தர கோகிலம் - பகுதி 4
19.  வசந்த கோகிலம் - பகுதி 1
20.  வசந்த மல்லிகா