தொடக்கம்

 

சமூகவியல் - உ.வே.சா, CPL நூலக நூல்கள்
01.
அமெரிக்காவிலுள்ள முதலாளித்துவம் - பிரடரிக் மார்ட்டின் ஸ்டெர்ன் - உ.வே.சா
02.
ஸ்ரீ ஆதி- திராவிடர் பூர்வ சரித்திரம் -D.கோபால செட்டியார்- CPL