pattuppATTu

patippurai                              Back

   pazan' tamiz n'UlkaLaip potuvAka, ‘pattup pATTu’,
‘eTTut tokai’, ‘patineN kIzakkaNakku’ enRu pAkupaTutti
uraippatu uraiyAciriyarkaL kAlan'toTTup payinRuvarum
oru marapAkum. ‘ tamiz viTu tUtin’ Aciriyar.

                            mUttOrkaL
  pATiyaruL pattup pATTum, eTTut tokaiyum,
  kETu il patineTTuk kIzkkaNakkum

enRu kuRippiTutalum im marapaip pulappaTuttum. im muRai
vaippil ‘pattup pATTu’ cagka kAlat tokai n'UlkaLuL
mutanmaiyAka vaittu eNNappaTukiRatu. itu pattup periya
akavaR pATalkaLaik koNTa tokuti. n'INTa akavaR
pATalukku utAraNamAka iLampUraNar pattup pATTup
pATalkaLaiyum kuRittuLLAr. ‘periya pATTu pattup & pATTinuLLum, cilappatikArattuLLum, maNimEkalaiyuLLum
kaNTu koLka' (tol. ceyyu. 150) enpatu avaratu vAkku.

  pattup pATTin ETTup piratikaLil kuRikkappeRRuLLa
pATal onRu it tokutiyil aTagkiya pATalkaLai
muRaippaTuttik kURukinRatu. appATTu varumARu:

 muruku, porun'ARu, pAN iraNTu, mullai,
 peruku vaLa maturaik kAjci, - maruviniya
 kOla n'eTun'alvATai, kOl kuRijci, paTTinap
 pAlai, kaTAttoTum, pattu.

ip pATalil kuRitta varicaiyilEyE pala piratikaLilum
pATalkaL amain'tirun'tana. anRiyum, mutalAvatu, iraNTAvatu,
ena eNNup peyarAlum ivai kuRikkappeRRuLLana.

 eninum, ‘pattup pATTu’ enak kuRikkum vazakkam mika
muRpaTTatu enRu koLLuvataRku illai. ip peyarai
iLam pUraNarum, mayilain'AtarumE (n'an. 387), tattam
uraikaLil kuRittuLLanar. pErAciriyarO tamatu tolkAppiya
uraiyil ‘pATTu’ enRE (ceyyu, 50,80 urai) vazagkiyuLLanar.
iLampUraNarum piRa uraiyAciriyarkaLum pattup pATTup 
pATalkaLai mERkOLkaLAka eTuttuk kATTumpozutu,
avvavaRRin tanip peyarAlEyE kuRittuLLArkaL.
eTTut tokai n'URkaLiRpOla it tokutiyait tokuttAr,
tokuppittAr paRRiya kuRippukaL etuvum kiTaikkap
peRavillai. kaTaic cagka varalARu kURumiTattu, eTTut
tokai n'UlkaLai muRaiyAka eTuttu viLakkum
iRaiyanArakap poruL uraiyil (cU. 1) pattup
pATTaip paRRiya ceyti etuvum kANap peRavillai.

   piRkAlattil ezun'ta panniru pATTiyalil
‘pattup pATTu’ ennum n'Ulin iyalpu kuRittu
iraNTu cUttiragkaL uLLana.

   n'URu aTic ciRumai, n'URRup pattu aLavE.
   ERiya aTiyin Ir aim pATTut
   tokuppatu pattup pATTu enappaTumE. (384)

   atuvE, akavalin varum ena aRaikuvar pulavar. (385)

in'tac cUttiragkaL ‘pattup pATTu’ ennum vazakkup
perukiya kAlattil iyaRRap peRRavai.
‘pattup pATTu’ ilakkiyattai n'Okki vakukkappeRRatE
in'ta ilakkaNam. vERu vakaiyAna pattup
pATTukaL tamizulakil illai.

   pattup pATTu n'Ul pattup pATalkaLaik
koNTa oru kOvaiyAyinum, ‘kuRun'tokai’,
‘puRa n'AnURu’ pOnRa n'UR kOvai yanRu.
ivai onRaRku onRu toTarpu inRi, vevvERu
cUzn'ilaiyil, vevvERu kAlattil, ezun'ta pATTukaL.

   ivaRRuL cempAti ARRuppaTaikaL. avaiyAvana
tirumuruku ARRuppaTai, porun'ar ARRuppaTai, ciRupAN
ARRuppaTai, perumpAN ARRuppaTai, malaipaTukaTAm.
tirumuruku ARRuppaTaikkup ‘pulavar ARRuppaTai’ enRa
oru peyarum uNTu. malaipaTukaTAm ‘kUttar ARRuppaTai’
enavum vazagkum. ‘mullaip pATTu’, ‘kuRijcip pATTu’,
‘paTTinap pAlai’, ennum mUnRum akattiNai
yozukkam paRRiyana. kuRijcip pATTaip ‘perugkuRijci’
enRa peyarAlum uraiyAciriyarkaL vazagkiyuLLanar.
n'eTun'al vATai akap poruTceyti potin'tatAyinum,
pANTiyanatu aTaiyALap pUvaik kURinamaiyAl,
itanaip puRattiNappAR paTuttuvar. vAkait
tiNaiyuL kURiya kUtirp pAcaRai ennum tuRaiyuL
itanai n'accinArkkiniyar aTakkuvar. maturaik kAjci
vITu pERu n'imittamAkap palvERu n'ilaiyAmaikaLaic
cAnROr eTuttuk kURum pakutiyAkiya ‘kAjcit tiNai’
ennum puRapporuT pakutiyaic cArn'tatu.

   pattup pATTuL mikac ciRiyatu mullaip pATTu;
itil 103 aTikaL uLLana. mikap periya pATal
maturaik kAjci; itil uLLa aTikaL 782.

   ovvoru pATalaiyum iyaRRiya pulavar peyarum,
avarAl pATap peRRa pATTuTait talaivar peyarum,
avvap pATalkaLin iRutiyil koTukkappeRRuLLa
pazaiya vAkkiyagkaLAl pulanAkinRana. paTTinap pAlai,
malaipaTukaTAm n'UlkaLaip pATinOr, avaRRin
pATTuTait talaivarkaL paRRiya ceytikaL piRkAla
ilakkiyagkaLilirun'tum cilAcAsanagkaLilirun'tum
teriyavarukinRana.

   pattup pATTu muzumaikkum n'accinArkkiniyar
ciRan'ta muRaiyil urai vakuttuLLAr.

   cAnROr uraitta taN tamizt teriyal
   orupatu pATTum uNarvArkku ellAm
   uraiyaRa muzutum puraipaTa uraittum

enpatu n'accinArkkiniyar uraiyaip paRRiya
ciRappup pAyirap pakuti.

   pattup pATTup pATaR piratikaLin IRRil cila
tani veNpAkkaL uLLana. avaikaL ‘tanip pATalkaL’
ennum talaippuTan an'tan'tap pATalkaLin IRRil
amaikkap peRRuLLana. ceyyuTkaLin poruTpOkkai
viLakkum vakaiyil pATalkaLin iTaiyiTaiyE talaippukaL
koTuttu amaikkap peRRuLLana. avvap pATalkaLil
varum ciRappup peyar mutaliyavai tokukkappeRRu,
akarAti varicaiyil tarappaTTuLana. igganamE, ‘n'aRRiNai’,
‘kuRun'tokai’, mutaliya tokai n'UlkaLilum ‘ciRappup
peyar mutaliyavai’ iTam peRRuLLana. taviravum, tokai
n'UlkaL ovvonRilum pATinOr pATappaTTOrkaLin
peyarkaL pATal eNkaLuTan akarAti varicaiyil amaikkap
peRRuLLana. ‘pattup pATTu’, ‘eTTut tokaikaLil’ varum
aruj coRkaLukku uriya urai viLakkamum, pulavar
akarAtiyum, ivaRRil payinRu van'tuLLa ‘pazaiya kataikaL’,
piRa varalARukaL, pazamozikaL, aRivuraikaL mutaliya
kuRippukkaLum ‘pATTum tokaiyum’ ennum tanit
tokutiyil iTam peRRuLLana. it tokuti cagka
n'URkaL anaittiRkum oru vazikATTiyAy amaiyum.

   pATTu tokaikaLin patippup peru muyaRciyil
ITupaTTu uzaitta tamizp periyArkaLum anparkaLum
palarAvar. avarkaLuL mutanmaiyAka n'anRiyOTu
kuRippiTattakkavar pattup pATTaiyum, eTTut tokai
n'UlkaLil ain'taiyum cemmaiyuRa n'anku paricOtittu,
tamizulakiRku vazagkiya makAmakOpAttiyAya
TAkTar u. vE, cAmin'Ataiyar avarkaL. aiyar
avarkaLin patippukaLai ip patippiRkup payan
paTuttikkoLLa manam uvan'tu icain'ta aiyaravarkaLin
peyarar tiru. ka. cuppiramaNiyam avarkaLukku ematu
n'anRi uriyatAkum. maRRum, akan'AnURu, kalittokai
mutaliya Enaiya n'UlkaLaip paricOtittup patippitta
sEtu samstAna makAvitvAn pASA kavicEkarar
rA. rAkavaiyagkAr, sri vatsa cakkaravartti rAJakOpAlaiyagkAr,
tiru. ci. vai. tAmOtaram piLLai, tiru. i. vai. anan'tarAmaiyar
mutaliyavarkaLum n'anRiyuTan pArATTat takkavarkaL.
muRpatippukaL anaittaiyum paRpala ETTup piratikaLaiyum
oppu n'Okki, ettanaiyO tiruttagkaL kaNTu, pulavar
varicaiyil cagkap pATalkaLai acciTTu, ‘cagka ilakkiyam’
enRa peyaril ulavac ceyta
pErAciriyar es. vaiyApurip piLLai avarkaLuTaiya
utaviyum maRakkaRpAlatanRu. in'tac cagka ilakkiya mUlapATam
mutaliyavaikaLaip payan paTuttikkoLLa
icaivu tan'ta caiva cittAn'ta makA camAJattin ceyaR
kuzuvinarukku ematu n'anRi urittAkuka. innum palvERu
vakaikaLil pATTu tokaikaLai veLiyiTTa
EnaiyOrkaLukkum ematu n'anRi urittAkum.

   patippuk kuzuvil tiruvALarkaL pe. n'A. appusvAmi,
pi.sri., vi.mu. cuppiramaNiyam, a.ca. jAnacampan'tan, mu. caNmukama,
Akiya aivarum irun'tu, pATTu tokaikaLait takka vaNNam
azakuRap patippittuLLArkaL. ivarkaLukku ematu uLam
kanin'ta n'anRi uriyatAkuka.

   paNTait tamizin azakaiyum perumaiyaiyum pATTu
tokaikaLil kaNTu makizvOmAka. pazan' tamizk karuvUlagkaLAkiya
ivaRRait tamizulakam viruppuTan ERRup pORRuvatAka.

marrE aNTu kampeni,
cennai - 5.12.57.