tirumuruku ARRuppaTai
(kumaravELai maturaik kaNakkAyanAr makanAr
n'akkIranAr pATiyatu)

 

1. tirupparagkunRam

 

kumaravELin perumai

teyvayAnaiyin kaNavan


ulakam uvappa valan Erpu tiritaru
palar pukaz jAyiRu kaTal kaNTAagku,
O aRa imaikkum cEN viLagku avir oLi,
uRun'art tAgkiya matan uTai n'On tAL,
ceRun'art tEytta cel uRaz taTak kai,     

5

maRu il kaRpin vANutal kaNavan
 

kaTappamAlai puraLum mArpinan


kArkOL mukan'ta kamaj cUl mA mazai,
vAL pOz vicumpil vaL uRai citaRi,
talaip peyal talaiiya taN n'aRug kAnattu,
iruL paTap potuLiya parArai marAattu      10
uruL pUn' taN tAr puraLum mArpinan
 

cUraramakaLirin iyalpu


mAl varai n'ivan'ta cEN uyar veRpil
kiNkiNi kavaiiya oN cej cIRaTi,
kaNaik kAl, vAgkiya n'ucuppin, paNait tOL,
kOpattu anna tOyAp pUn' tukil,       15
pal kAcu n'iraitta cil kAz alkul,
kai punain'tu iyaRRAk kavin peRu vanappin,
n'AvaloTu peyariya polam punai avir izai,
cEN ikan'tu viLagkum ceyir tIr mEni
tuNaiyOr Ayn'ta iNai Ir Otic       20
ceg kAl veTcic cIRitaz iTai iTupu,
pain' tAL kuvaLait tU itaz kiLLi,
teyva uttiyoTu valampuri vayin vaittu,
tilakam taiiya tEm kamaz tiru n'utal
makarappakuvAy tAza maNNuRuttu,         25
tuvara muTitta tukaL aRum muccip
perun' taN caNpakam cerIi, karun' takaTTu
uLaip pU marutin oL iNar aTTi,
kiLaik kavinRu ezutaru kIz n'Irc cevvarumpu
iNaippuRu piNaiyal vaLaii, tuNait taka    30
vaN kAtu n'iRain'ta piNTi oN taLir
n'uN pUN Akam tiLaippa, tiN kAz
n'aRug kuRaTu urijciya pUg kEzt tEyvai,
tEm kamaz marutu iNar kaTuppa, kOgkin
kuvi mukiz iLa mulaik koTTi, viri malar      35
vEgkai n'uN tAtu appi, kANvara,
veLLil kuRu muRi kiLLupu teRiyA,
'kOzi Ogkiya venRu aTu viRal koTi
vAziya peritu!' enRu Etti, palar uTan
cIr tikaz cilampu akam cilampap pATi 40
cUraramakaLir ATum cOlai,

 

kAn'taLin kaNNi cUTiya cenniyan


man'tiyum aRiyA maran payil aTukkattu,
curumpum mUcAc cuTarp pUg kAn'taL
perun' taN kaNNi milain'ta cenniyan

 

murukan cUranait taTin'ta vakai


pAr mutir panik kaTal kalagka uL pukku,      
 
45
cUr mutal taTin'ta cuTar ilai n'eTu vEl

 

pEymakaLin tuNagkaik kUttu


ulaRiya katuppin, piRaz pal pEz vAy,
cuzal vizip pacug kaN, cUrtta n'Okkin,
kazal kaN kUkaiyoTu kaTum pAmpu tUgkap
peru mulai alaikkum kAtin, piNar mOTTu,   50
uru kezu celavin, ajcuvaru pEymakaL
kuruti ATiya kUr ukirk koTu viral
kaN toTTu uNTa kazi muTaik karun' talai
oN toTit taTak kaiyin En'ti, veruvara
venRu aTu viRaR kaLam pATi, tOL peyarA,     55
n'iNam tin vAyaL tuNagkai tUgka

 

mAmarattai veTTiya veRRi


iru pEr uruvin oru pEr yAkkai,
aRu vERu vakaiyin ajcuvara maNTi,
avuNar n'al valam aTagka, kaviz iNar
mA mutal taTin'ta maRu il koRRattu,        60
eyyA n'al icai, cev vEl cEey

 

ARRuppaTuttal


cEvaTi paTarum cemmal uLLamoTu,
n'alam puri koLkaip pulam pirin'tu uRaiyum,
celavu n'I n'ayan'tanai Ayin, pala uTan,
n'annar n'ejcattu in n'acai vAyppa,        65
innE peRuti, n'I munniya vinaiyE:

 

tirupparagkunRil murukan vIRRiruttal


cerup pukanRu eTutta cEN uyar n'eTug koTi
varip punai pan'toTu pAvai tUgka,
porun'art tEytta pOr aru vAyil,
tiru vIRRirun'ta tItu tIr n'iyamattu,         70
mATam mali maRukin kUTal kuTavayin
iruj cERRu akal vayal virin'tu vAy avizn'ta
muL tAL tAmarait tujci, vaikaRaik
kaL kamaz n'eytal Uti, el paTak
kaNpOl malarn'ta kAmaru cunai malar,        75
ajciRai vaNTin arik kaNam olikkum
kunRu amarn'tu uRaitalum uriyan. atAanRu,

 

2. tiruc cIr alaivAy


ARumukan yAnaiyinmEl ERi varutal


vain'n'uti poruta vaTu Az vari n'utal
vATA mAlai OTaiyoTu tuyalvara,
paTu maNi iraTTum marugkin, kaTu n'aTai,       80
kURRattanna mARRu aru moympin,
kAl kiLarn'tanna vEzam mElkoNTu

 

ARu mukagkaLin iyalpukaL


aivERu uruvin ceyvinai muRRiya
muTiyoTu viLagkiya muraN miku tiru maNi
min uRaz imaippin cennip poRpa,       85
n'akai tAzpu tuyalvarUum vakai amai polag kuzai
cEN viLagku iyaRkai vAL mati kavaii
akalA mInin avirvana imaippa,
tA il koLkait tam tozil muTimAr
manan n'Erpu ezutaru vAL n'iRa mukanE:       

90

mA iruL jAlam maRu inRi viLagka,
pal katir virin'tanRu, oru mukam; oru mukam,
Arvalar Etta, amarn'tu initu ozuki,
kAtalin uvan'tu varam koTuttanRE; oru mukam
man'tira vitiyin marapuLi vazAa          

95

an'taNar vELvi OrkkummE; oru mukam
ejciya poruLkaLai EmuRa n'ATi,
tigkaL pOlat ticai viLakkummE; oru mukam
ceRun'art tEyttuc cel camam murukki,
kaRuvukoL n'ejcamoTu kaLam vETTanRE; oru mukam

100

kuRavar maTa makaL, koTi pOl n'ucuppin
maTavaral, vaLLiyoTu n'akai amarn'tanRE;
Agku, am mUiru mukanum, muRai n'avinRu ozukalin

 

panniru kaikaLin tozilkaL


Aram tAzn'ta am pakaTTu mArpin
cem poRi vAgkiya, moympin, cuTar viTupu,     

105

vaN pukaz n'iRain'tu, vacin'tu vAgku, n'imir tOL:
viN celal marapin aiyarkku En'tiyatu
oru kai, ukkam cErttiyatu oru kai;
n'alampeRu kaligkattuk kuRagkinmicai acaiiyatu oru kai,
agkucam kaTAva oru kai; iru kai         

110

ai iru vaTTamoTu eHku valam tirippa; oru kai
mArpoTu viLagka, oru kai
tAroTu poliya; oru kai
kIz vIz toTiyoTu mImicaik koTpa, oru kai
pATu in paTu maNi iraTTa; oru kai         

115

n'Il n'iRa vicumpin mali tuLi poziya, oru kai
vAn ara makaLirkku vatuvai cUTTa;
Agku, ap panniru kaiyum pARpaTa iyaRRi

 

alaivAyil ARumukan van'taruLiyirukkum kATci


an'tarap palliyam kaRagka, tiN kAz
vayir ezun'tu icaippa, vAl vaLai jarala,      

120

uram talaikkoNTa urum iTi muracamoTu
pal poRi majjai vel koTi akava,
vicumpu ARu Aka viraicelal munni,
ulakam pukazn'ta Ogku uyar vizuc cIr
alaivAyc cERalum n'ilaiiya paNpE. atAanRu,   

125

 

3. tiru AvinankuTi


mun cellum munivaratu iyalpukaL


cIrai taiiya uTukkaiyar, cIroTu
valam puri puraiyum vAl n'arai muTiyinar,
mAcu aRa imaikkum uruvinar, mAnin
urivai taiiya Un keTu mArpin
enpu ezun'tu iyagkum yAkkaiyar, n'an pakal     

130

pala uTan kazin'ta uNTiyar, ikaloTu
ceRRam n'Ikkiya manattinar, yAvatum
kaRROr aRiyA aRivinar, kaRROrkkut
tAm varampu Akiya talaimaiyar, kAmamoTu
kaTuj cinam kaTin'ta kATciyar, iTumpai         

135

yAvatum aRiyA iyalpinar, mEvarat
tuni il kATci munivar, mun puka

 

pATuvAr iyalpu


pukai mukan'tanna mAcu il tU uTai,
mukai vAy avizn'ta takai cUz Akattu,
cevi n'Erpu vaitta ceyvuRu tivavin        

140

n'al yAz n'avinRa n'ayanuTai n'ejcin
men mozi mEvalar, in n'arampu uLara

 

pATum makaLir iyalpu


n'Oy inRu iyanRa yAkkaiyar, mAvin
avir taLir puraiyum mEniyar, avirtoRum
ponnurai kaTukkum titalaiyar, in n'akaip     

145

parumam tAgkiya paNin'tu En'tu alkul,
mAcu il makaLiroTu maRu inRi viLagka:
 

tirumAl, civan, in'tiran, AkiyOrin iyalpukaL


kaTuvoTu oTugkiya tUmpuTai vAl eyiRRu,
azal ena uyirkkum ajcuvaru kaTun' tiRal,
pAmpu paTap puTaikkum pal varik koTuj ciRaip     

150

puL aNi n'IL koTic celvanum veL ERu
valamvayin uyariya, palar pukaz tiNi tOL,
umai amarn'tu viLagkum, imaiyA muk kaN,
mUeyil murukkiya, muraN miku celvanum
n'URRup pattu aTukkiya n'ATTattu, n'URu pal       

155

vELvi muRRiya venRu aTu koRRattu,
Ir iraNTu En'tiya maruppin, ezil n'aTai,
tAz perun' taTak kai uyartta yAnai
eruttam ERiya tiruk kiLar celvanum

 

piramanukkAkat tiraNTu van'ta tEvarkaL


n'AR perun' teyvattu n'al n'akar n'ilaiiya        

160

ulakam kAkkum onRu puri koLkaip
palar pukaz mUvarum talaivar Aka,
EmuRu jAlamtannil tOnRi,
tAmarai payan'ta tA il Uzi
n'Anmuka oruvaR cuTTi, kANvara,           

165

pakalil tOnRum ikal il kATci
n'Al vERu iyaRkaip patinoru mUvaroTu,
onpatiRRu iraTTi uyar n'ilai peiyar

 

tEvarkaL varukinRa kATci


mIn pUttanna tOnRalar, mIn cErpu
vaLi kiLarn'tanna celavinar, vaLiyiTait        

170

tI ezun'tanna tiRalinar, tIp paTa
urum iTittanna kuralinar, vizumiya
uRu kuRai marugkil tam peRumuRai koNmAr,
an'tarak koTpinar, van'tu uTan kANa,

 

murukan maTan'taiyOTu vIRRiruttal


tA il koLkai maTan'taiyoTu, cil n'AL,       

175

AvinankuTi acaitalum uriyan. atAanRu,

 

4. tiru Erakam


iru piRappALarin iyalpu


iru mUnRu eytiya iyalpinin vazAatu,
iruvarc cuTTiya pal vERu tol kuTi,
aRu n'Anku iraTTi iLamai n'al yANTu
ARinil kazippiya, aRan n'avil koLkai,       

180

mUnRu vakaik kuRitta mut tIc celvattu,
irupiRappALar, pozutu aRin'tu n'uvala

 

an'taNar vazipaTum muRai


onpatu koNTa mUnRu puri n'uN jAN,
pularAk kAzakam pulara uTIi,
uccik kUppiya kaiyinar, taRpukazn'tu,         

185

ARu ezuttu aTakkiya aru maRaik kELvi
n'A iyal marugkil n'avilap pATi,
virai uRu n'aRu malar En'tip peritu uvan'tu,
Erakattu uRaitalum uriyan. atAanRu,

 

5.  kunRutoRu ATal


kuravaik kUttu


paigkoTi, n'aRaik kAy iTai iTupu, vElan,      

190

am potip puTTil viraii, kuLaviyoTu
veN kUtALam toTutta kaNNiyan;
n'aRuj cAn'tu aNin'ta kEz kiLar mArpin:
koTun' tozil val vil kolaiiya kAnavar
n'ITu amai viLain'ta tEk kaL tERal          

195

kunRakac ciRukuTik kiLaiyuTan makizn'tu,
toNTakac ciRu paRaik kuravai ayara

 

kunRutORum ATalpuriyum tanmai


viral uLarppu avizn'ta vERupaTu n'aRug kAn,
kuNTu cunai pUtta vaNTu paTu kaNNi,
iNaitta kOtai, aNaitta kUn'tal;         

200

muTitta kullai, ilaiyuTai n'aRum pU,
ceg kAl marAatta vAl iNar, iTai iTupu,
curumpu uNat toTutta perun' taN mAt tazai
tirun'tu kAz alkul tiLaippa uTIi,
mayil kaNTanna maTa n'aTai makaLiroTu          

205

ceyyan, civan'ta ATaiyan, cevvaraic
ceyalait taN taLir tuyal varum kAtinan,
kaccinan, kazalinan, ceccaik kaNNiyan,
kuzalan, kOTTan, kuRum palliyattan,
takaran, majjaiyan, pukar il cEval am        

210

koTiyan, n'eTiyan, toTi aNi tOLan
n'arampu Arttanna in kural tokutiyoTu,
kuRum poRik koNTa n'aRun' taN cAyal
marugkil kaTTiya n'ilan n'Erpu tukilinan,
muzavu uRaz taTak kaiyin iyala En'ti,          

215

men tOL pal piNai tazIi, talaittan'tu,
kunRutORu ATalum n'inRa tan paNpE. atAanRu,

 

6.  pazamutircOlai


murukan iruppiTagkaL


ciRu tinai malaroTu viraii, maRi aRuttu,
vAraNak koTiyoTu vayiR paTa n'iRIi,
Ur Ur koNTa cIr kezu vizavinum,           220
Arvalar Etta mE varu n'ilaiyinum,
vElan taiiya veRi ayar kaLanum,
kATum kAvum, kavin peRu turuttiyum,
yARum kuLanum, vERu pal vaippum,
catukkamum can'tiyum, putup pUg kaTampum,           225
manRamum potiyilum, kan'tuTai n'ilaiyinum

 

kuRamakaLin veRiyATTu


n'akaril murukanai ARRuppaTuttal


mAN talaik koTiyoTu maNNi amaivara,
n'eyyOTu aiyavi appi, aitu uraittu,
kuTan'tampaTTu, kozu malar citaRi,
muraN koL uruvin iraNTu uTan uTIi,         230
cen' n'Ul yAttu, veN pori citaRi,
mata vali n'ilaiiya mAt tAL kozu viTaik
kurutiyoTu viraiiya tU veL arici
cil palic ceytu, pal pirappu irIi,
ciRu pacumajcaLoTu n'aRu virai teLittu,           235
perun' taN kaNavIra n'aRun' taN mAlai
tuNai aRa aRuttut tUgka n'ARRi,
n'aLi malaic cilampil n'al n'akar vAztti,
n'aRum pukai eTuttu, kuRijci pATi,
imiz icai aruviyoTu in iyam kaRagka,         240
uruvap pal pUt tUuy, veruvarak
kurutic cen' tinai parappi, kuRamakaL
muruku iyam n'iRuttu, muraNinar uTka,
muruku ARRuppaTutta uru kezu viyal n'akar

 

murukanai vazipaTutal


ATu kaLam cilampap pATi, palavuTan            
245
kOTu vAyvaittu, koTu maNi iyakki,
OTAp pUTkaip piNimukam vAztti,
vENTun'ar vENTiyAgku eytinar vazipaTa,
ANTu ANTu uRaitalum aRin'tavARE.

 

murukanaik kaNTu tutittal


ANTu ANTu Ayinum Aka, kAN taka        

250
mun'tu n'I kaNTuzi mukan amarn'tu Etti,
kai tozUup paravi, kAl uRa vaNagki
'n'eTum peruj cimaiyattu n'Ilap paij cunai,
aivaruL oruvan agkai ERpa,
aRuvar payan'ta ARu amar celva!            255
Al kezu kaTavuL putalva! mAl varai
malaimakaL makanE! mARROr kURRE!
veRRi vel pOrk koRRavai ciRuva!
izai aNi ciRappin pazaiyOL kuzavi!
vAnOr, vaNagku vil, tAnait talaiva!         260
mAlai mArpa! n'Ul aRi pulava!
ceruvil oruva! poru viRal maLLa!
an'taNar veRukkai! aRin'tOr colmalai!
magkaiyar kaNava! main'tar ERE!
vEl kezu taTak kaic cAl peruj celva!         265
kunRam konRa kunRAk koRRattu,
viN poru n'eTu varaik kuRijcik kizava!
palar pukaz n'anmozip pulavar ERE!
arum peRal marapin perum peyar muruka!
n'acaiyun'arkku Arttum icai pEr ALa!          270
alan'tOrkku aLikkum, polam pUN, cEey!
maNTu amar kaTan'ta n'in venRu ATu akalattu,
paricilart tAgkum uru kezu n'eTu vEeL!
periyOr Ettum perum peyar iyavuL!
cUr marugku aRutta moympin matavali!           275
pOr miku porun'a! kuricil!' enap pala,
yAn aRi aLavaiyin, Etti, AnAtu

 

karuti van'tatai mozital


'n'in aLan'tu aRital man uyirkku arumaiyin,
n'in aTi uLLi van'tanen; n'innoTu
puraiyun'ar illAp pulamaiyOy!' enak           280
kuRittatu moziyA aLavaiyin

 

cEvippOr kURRu


                        kuRittu uTan
vERu pal uruvin kuRum pal kULiyar,
cARu ayar kaLattu vIRu peRat tOnRi,
'aLiyan tAnE mutu vAy iravalan;
van'tOn, peruma! n'in vaN pukaz n'ayan'tu' ena 285
'iniyavum n'allavum n'ani pala Etti:'

 

murukan aruLpurital


teyvam cAnRa tiRal viLagku uruvin,
vAn tOy n'ivappin, tAn van'tu eyti,
aNagku cAl uyarn'ilai tazIi, paNTait tan
maNam kamaz teyvattu iLa n'alam kATTi,          290
'ajcal Ompumati, aRival n'in varavu' ena,
anpuTai n'al mozi aLaii, viLivu inRu,
iruL n'iRa mun'n'Ir vaLaiiya ulakattu
oru n'I Akit tOnRa, vizumiya
peRal arum paricil n'alkumati               295

 

aruviyin kATciyum iyaRkaivaLamum


                       palavuTan
vERu pal tukilin n'uTagki, akil cuman'tu,
Ara muzu mutal uruTTi, vEral
pUvuTai alagku cinai pulampa, vEr kINTu,
viN poru n'eTu varaip paritiyin toTutta
taN kamaz alar iRAl citaiya, n'an pala           300
Acini mutu cuLai kalAva, mImicai
n'Aka n'aRu malar utira, yUkamoTu
mA muka mucukkalai panippa, pU n'utal
irum piTi kuLirppa vIci, perug kaLiRRu
muttuTai vAn kOTu tazIi, tattuRRu            305
n'an pon maNi n'iRam kiLara, pon koziyA,
vAzai muzu mutal tumiya, tAzai
iLan'Ir vizuk kulai utira, tAkki,
kaRik koTik karun' tuNar cAya, poRip puRa
maTa n'aTai majjai palavuTan verIi,             310
kOzi vayap peTai iriya, kEzaloTu
irum panai veLiRRin pun cAy anna
kurUu mayir yAkkaik kuTA vaTi uLiyam
perug kal viTar aLaic ceRiya, karug kOTTu
AmA n'al ERu cilaippa, cEN n'inRu             315
izumena izitarum aruvi,
pazam mutir cOlaimalai kizavOnE.!


kumaravELai maturaik kaNakkAyanAr makanAr n'akkIranAr pATiyatu.


tirumuruku ARRuppaTai muRRum

 

tanip pATalkaL


kunRam eRin'tAy! kuraikaTalil cUr taTin'tAy!
pun talaiya pUtap poru paTaiyAy! - enRum
iLaiyAy! azakiyAy! ERu Urn'tAn ERE!
uLaiyAy! en uLLattu uRai.     1

kunRam eRin'tatuvum, kunRap pOr ceytatuvum,
anRu agku amarar iTar tIrttatuvum, - >inRu ennaik
kaiviTA n'inRatuvum, kaRpotumpil kAttatuvum,
mey viTA vIran kai vEl!                 2

vIra vEl, tArai vEl, viNNOr ciRai mITTa
tIra vEl, cevvEL tiruk kai vEl, - vAri
kuLitta vEl, koRRa vEl, cUr mArpum kunRum
tuLaitta vEl uNTE tuNai.               3

innam oru kAl, enatu iTumpaik kunRukkum,
kol n'avil vEl cUr taTin'ta koRRavA! - munnam
pani vEy n'eTug kunRam paTTu uruvat toTTa
tani vElai vAgkat takum.                 4

unnai oziya oruvaraiyum n'ampukilEn;
pinnai oruvarai yAn pincellEn-panniru kaik
kOlappA! vAnOr koTiya vinai tIrttaruLum
vElappA! cen'ti vAzvE!                 5

ajcum mukam tOnRin, ARumukam tOnRum;
vej camaril,'ajcal' ena vEl tOnRum; - n'ejcil
oru kAl n'inaikkin, iru kAlum tOnRum
'murukA!' enRu OtuvAr mun.                6

murukanE! cen'ti mutalvanE! mAyOn
marukanE! Ican makanE! - oru kai mukan
tampiyE! n'innuTaiya taNTaik kAl eppozutum
n'ampiyE kaitozuvEn, n'An.               7

kAkkak kaTaviya n'I kAvAtu irun'takkAl,
Arkkup param Am aRumukavA! - pUkkum
kaTampA! murukA! katir vElA! n'alla
iTamkAN; iragkAy, ini!                8

paragkunRil panniru kaik kOmAntan pAtam
karam kUppi, kaN kuLirak kaNTu, - curugkAmal,
AcaiyAl, n'ejcE! aNi muruku ARRuppaTaiyaip
pUcaiyAk koNTE pukal.                 9

n'akkIrartAm uraitta n'al muruku ARRuppaTaiyai
taRkOla, n'ALtORum cARRinAl, - mun kOla
mA murukan van'tu, manak kavalai tIrttaruLi,
tAn n'inaitta ellAm tarum.                10