vilagkukaL

 

pAmpu : aTi49, 150


kazal kaN kUkaiyoTu kaTum
pAmpu tUgkap

pAmpupaTap puTaikkum pal varik koTuj ciRaip