porun'ar ARRuppaTai
(cOzan karikARperuvaLattAnai muTattAmakkaNNiyAr pATiyatu)

 

porun'anai viLittal

aRAa yANar akan talaip pEr Ur,
cARu kazi vazi n'AL, cORu n'acai uRAtu,
vERu pulam munniya viraku aRi porun'a!

 

pAlaiyAzin amaippu


kuLappu vazi anna kavaTu paTu pattal;
viLakku azal uruvin vici uRu paccai,            

5

eyyA iLaj cUl ceyyOL av vayiRRu
aitu mayir ozukiya tORRam pOla,
pollam pottiya potiyuRu pOrvai;
aLai vAz alavan kaN kaNTanna,
tuLai vAy tUrn'ta turappu amai ANi;             10
eN n'AL tigkaL vaTiviRRu Aki,
aN n'A illA amai varu vaRu vAy;
pAmpu aNan'tanna Ogku iru maruppin;
mAyOL munkai Ay toTi kaTukkum;
kaNkUTu irukkait tiN piNit tivavin;           15
Ay tinaiyarici avaiyal anna
vEyvai pOkiya viral uLar n'arampin
kELvi pOkiya n'IL vicit toTaiyal;
maNam kamaz mAtarai maNNiyanna,
aNagku meyn' n'inRa amai varu, kATci;            20
ARu alai kaLvar paTai viTa aruLin
mARu talai peyarkkum maruvu in pAlai

 

yAzai mITTip pATutal


vAriyum vaTittum un'tiyum uRazn'tum,
cIruTai n'an mozi n'IroTu citaRi

 

pATiniyin kEcAtipAta varuNanai


aRal pOl kUn'tal, piRai pOl tiru n'utal,         
25
kolai vil puruvattu, kozug kaTai mazaik kaN,
ilavu itaz puraiyum in mozit tuvar vAy,
pala uRu muttin pazi tIr veN pal,
mayir kuRai karuvi mAN kaTai anna
pUg kuzai UcaR poRai cAl kAtin,            30
n'AN aTac cAyn'ta n'alam kiLar eruttin,
ATu amaip paNait tOL, ari mayir munkai,
n'eTu varai micaiya kAn'taL mel viral,
kiLi vAy oppin oLi viTu vaL ukir,
aNagku ena urutta cuNagku aNi Akattu,         35
Irkku iTai pOkA Er iLa vana mulai,
n'Irp peyarc cuziyin n'iRain'ta koppUz,
uNTu ena uNarA uyavum n'aTuvin,
vaNTu iruppu anna pal kAz alkul,
irum piTit taTak kaiyin ceRin'tu tiraL kuRagkin,       40
porun'tu mayir ozukiya tirun'tu tATku oppa
varun'tu n'Ay n'Avin, perun' taku cIRaTi,
arakku urukku anna cen' n'ilan otugkalin,
paral pakai uzan'ta n'OyoTu civaNi,
maral pazuttanna maRuku n'Ir mokkuL             45
n'an pakal an'ti n'aTai iTai vilagkalin,
peTai mayil uruvin, perun' taku pATini

 

kATuRai teyvattiRkuk kaTan kazittal


pATina pANikku ERpa, n'ALtoRum
kaLiRu vazagku atara kAnattu alki,
ilai il marAatta, evvam tAgki,             50
valai valan'tanna men n'izal marugkil,
kATu uRai kaTavuL kaTan kazippiya pinRai

 

paricu peRROn peRAtOnai viLittal


pITu kezu tiruvin, perum peyar, n'On tAL,
muracu muzagku tAnai, mUvarum kUTi
aracavai irun'ta tORRam pOla              55
pATal paRRiya payanuTai ezAal
kOTiyar talaiva! koNTatu aRin'a!
aRiyAmaiyin n'eRi tirin'tu orAatu,
ARRu etirppaTutalum n'ORRatan payanE;
pORRik kENmati, pukaz mEmpaTun'a!             60

 

paricu peRROn pATina muRai


ATu paci uzan'ta n'in irum pEr okkaloTu
n'ITu paci orAal vENTin, n'ITu inRu
ezumati; vAzi, Ezin kizava!
pazumaram uLLiya paRavaiyin, yAnum, avan
izumen cummai iTanuTai varaippin,            65
n'acaiyun'art taTaiyA n'an peru vAyil
icaiyEn pukku, en iTumpai tIra,
eytta meyyEn eyyEn Aki,
paitta pAmpin tutti Eyppa,
kaik kacaTu irun'ta en kaN akan taTAri           70
iru cIrp pANikku ERpa, viri katir
veLLi muLaitta n'aL iruL viTiyal,
onRu yAn peTTA aLavaiyin

 

aracan virun'tOmpalin ciRappu


                         onRiya

kELir pOla, kEL koLal vENTi,

vELAN vAyil vETpak kURi,             

75

kaNNil kANa n'aNNu vazi irIi,

paruku anna arukA n'OkkamOTu,

urukupavai pOl enpu, kuLir koLIi,

Irum pEnum irun'tu iRaikUTi,

vEroTu n'anain'tu, vERRu izai n'uzain'ta          

80

tunnal citAar tuvara n'Ikki,

n'Okku n'uzaikallA n'uNmaiya, pUk kanin'tu

aravu uri anna, aRuvai n'alki,

mazai ena maruLum makiz cey mATattu,

izai aNi vanappin in n'akai makaLir,          

85

pOkku il polag kalam n'iRaiya, pal kAl,

vAkkupu tarattara, varuttam vITa,

Ara uNTu, pEr ajar pOkki,

cerukkoTu n'inRa kAlai,

 

iravil cuRRattuTan kavalaiyinRit tUgki ezutal


                          maRRu avan
tiruk kiLar kOyil oru ciRait tagki,           90
tavam cey mAkkaL tam uTampu iTAatu
atan payam eytiya aLavai mAna,
ARu cel varuttam akala n'Ikki,
anan'tar n'aTukkam allatu yAvatum
manam kavalpu inRi, mAzAn'tu ezun'tu,            95

 

kAlaiyil aracavaikkuc cellutal


mAlai annatu Or punmaiyum, kAlaik
kaNTOr maruLum vaNTu cUz n'ilaiyum,
kanavu ena maruNTa en n'ejcu EmAppa,
val ajar pottiya manam makiz ciRappa,
kallA iLaijar collik kATTa,             100

 

aracanai aNukutal


katumenak karain'tu, 'vam' enak kUuy,
atan muRai kazippiya pinRai, patan aRin'tu,

 

uNavu koTuttu Ompiya muRai


turAay tuRRiya turuvai am puzukkin
parAarai vEvai 'paruku' enat taNTi,
kAzin cuTTa kOz Un kozug kuRai            105
Uzin Uzin vAy veytu oRRi,
avaiavai munikuvam eninE, cuvaiya
vERu pal uruvin viraku tan'tu irIi,
maN amai muzavin paN amai cIRiyAz
oN n'utal viRaliyar pANi tUgka,              110
makizp patam pal n'AL kazippi, oru n'AL,
'avizp patam koLka' enRu irappa, mukizt takai
muravai pOkiya muriyA arici
viral ena n'imirn'ta n'iral amai puzukkal,
paral vaRaik karunai, kATiyin mitappa             115
ayinRa kAlai, payinRu initu irun'tu,
kollai uzu kozu Eyppa, pallE
ellaiyum iravum Un tinRu mazugki,
uyirppiTam peRAatu, UN munin'tu,

 

Urukkuc cellap paricilan virumputal


                             oru n'AL,
'ceyirttu ezu tevvar tiRai tuRai pOkiya           120
celva! cERum, em tol patip peyarn'tu' ena,
mellenak kiLan'tanam Aka,

 

aracan piriya manaminRip paricu vazagki anupputal


                         'vallE
akaRirO em Ayam viTTu?' ena,
ciraRiyavanpOl ceyirtta n'OkkamoTu,
'tuTi aTi anna tUgku n'aTaik kuzaviyoTu           125
piTi puNar vEzam peTTavai koLka!' ena,
tan aRi aLavaiyin tarattara, yAnum
en aRi aLavaiyin vENTuva mukan'tukoNTu,
inmai tIra van'tanen.

 

karikAl vaLavanatu ciRappukkaL


                          ven vEl
uruvap pal tEr iLaiyOn ciRuvan,              130
murukaR cIRRattu uru kezu kurucil,
tAy vayiRRirun'tu tAyam eyti,
eyyAt tevvar Eval kETpa,
ceyyAr tEem terumaral kalippa,
pavva mImicaip pakaR katir parappi,                135
vev vej celvan vicumpu paTarn'tAgku,
piRan'tu tavaz kaRRatan toTTu, ciRan'ta n'an
n'ATu cekiRkoNTu n'ALtoRum vaLarppa,

 

veNNip pOr veRRi


ALi n'al mAn aNagkuTaik kuruLai
mILi moympin miku vali cerukki             140
mulaik kOL viTAa mAttirai, jerErena,
talaikkOL vETTam kaLiRu aTTAgku,
irum panam pOn'tait tOTum, karuj cinai
ara vAy vEmpin am kuzait teriyalum,
Ogku iruj cenni mEmpaTa milain'ta              145
iru peru vEn'tarum oru kaLattu aviya,
veNNit tAkkiya veruvaru n'On tAL,
kaN Ar kaNNi, karikAl vaLavan
tAL n'izal marugkin aNukupu kuRukit
tozutu mun n'iRkuvir Ayin,                150

 

karikAlanatu koTaiyin ciRappu


                          pazutu inRu,
IRRu A viruppin, pORRupu n'Okki, n'um
kaiyatu kELA aLavai, oyyena,
pAci vErin mAcoTu kuRain'ta
tunnal citAar n'Ikki, tUya
koTTaik karaiya paTTu uTai n'alki,              155
'peRal arug kalattil peTTAgku uNka' ena,
pUk kamaz tERal vAkkupu tarattara,
vaikal vaikal kai kavi paruki,
eri akain'tanna ETu il tAmarai
curi irum pittai poliyac cUTTi,                160
n'Ulin valavA n'uNagku aril mAlai
vAl oLi muttamoTu pATini aNiya,
kOTTin ceyta koTujci n'eTun' tEr
UTTu uLai tuyalvara, Ori n'uTagka,
pAl purai puravi n'Alku uTan pUTTi,                165
kAlin Ez aTip pin cenRu, 'kElin
tARu kaLain'tu, ERu' enRu ERRi, vIRu peRu
pEr yAz muRaiyuLik kazippi, n'Ir vAyt
taN paNai tazIiya taLarA irukkai
n'an pal Ura n'ATToTu, n'an pal,                170
verUup paRai n'uvalum, parUup perun' taTak kai,
veruvaru celavin, vekuLi vEzam
taraviTait tagkal OvilanE: varaviTaip
peRRavai piRarpiRarkku Artti, teRRena,
celavu kaTaikkUTTutir Ayin, pala pulan'tu,             175
n'illA ulakattu n'ilaimai tUkki,
'celka' ena viTukkuvan allan

 

cOza n'ATTin vaLamum vanappum


                   ollenat
tirai piRaziya irum pauvattuk
karai cUzn'ta akan kiTakkai,
mA mAvin vayin vayin n'el,                 180
tAz tAzait taN taNTalai,
kUTu kezIiya, kuTivayinAn,
cej cORRa pali mAn'tiya
karug kAkkai kavarvu munaiyin,
manai n'occi n'izal AgkaN,                 185
IRRu yAmai tan pArppu Ompavum;
iLaiyOr vaNTal ayaravum; mutiyOr
avai puku pozutil tam pakai muraN colavum
muTak kAjcic cem marutin,
maTak kaNNa mayil Ala,                  190
paim pAkaR pazam, tuNariya
cej cuLaiya kani, mAn'ti;
aRaik karumpin ari n'ellin
inak kaLamar icai peruka,
vaRaL aTumpin ivar pakanRait                195
taLirp punkin tAz kAvin
n'anai jAzaloTu maram kuzIiya
avaN munaiyin, akanRu mARi,
aviz taLavin akan tOnRi,
n'aku mullai, uku tERu vI,                  200
pon konRai, maNik kAyA,
n'al puRavin n'aTai munaiyin,
cuRa vazagkum irum pauvattu
iRavu arun'tiya ina n'Arai
pUm punnaic cinaic cEppin,                205
Ogku tirai oli verIi,
tIm peNNai maTal cEppavum;
kOT tegkin, kulai vAzai,
kozug kAn'taL, malar n'Akattu,
tuTik kuTijai, kuTip pAkkattu,                 210
yAz vaNTin koLaikku ERpa,
kalavam viritta maTa majjai
n'ilavu ekkarp pala peyara;

 

n'ila mayakkamum n'al ATciyum


tEn n'eyyoTu kizagku mARiyOr
mIn n'eyyoTu n'aRavu maRukavum;                 215
tIg karumpOTu aval vakuttOr
mAn kuRaiyoTu matu maRukavum;
kuRijci paratavar pATa, n'eytal
n'aRum pUg kaNNi kuRavar cUTa;
kAnavar marutam pATa, akavar                  220
n'Il n'iRa mullaip pal tiNai n'uvala;
kAnak kOzi katir kutta,
manaik kOzi tinaik kavara;
varai man'ti kazi mUzka,
kazi n'Arai varai iRuppa;                   225
taN vaippin n'Al n'ATu kuzIi,
maN marugkinAn maRu inRi,
oru kuTaiyAn onRu kURa,
peritu ANTa perug kENmai,
aRanoTu puNarn'ta tiRan aRi cegkOl,            230
annOn vAzi, ven vEl kurucil!

 

kAviriyin veLLac ciRappu


mannar n'aTugkat tOnRi, pal mAN
ellai tarun'an pal katir parappi,
kullai kariyavum, kOTu eri n'aippavum,
aruvi mA malai n'izattavum, maRRu ak              235
karuvi vAnam kaTaRkOL maRappavum,
peru vaRan Akiya paNpu il kAlaiyum
n'aRaiyum n'aran'tamum akilum Aramum,
tuRaituRaitORum, poRai uyirttu ozuki,
n'uraita talaik kuraip punal varaippu akam pukutoRum,    240
punal ATu makaLir katumenak kuTaiya

 

kAviri n'ATTu vayal vaLam


kUni, kuyattin vAy n'el arin'tu,
cUTu kOTAkap piRakki, n'ALtoRum,
kunRu enak kuvaiiya kunRAk kuppai
kaTun' teRRu mUTaiyin iTam keTak kiTakkum, 245
cAli n'ellin, ciRai koL vEli,
Ayiram viLaiyuTTu Aka,
kAviri purakkum n'ATu kizavOnE.


cOzan karikARperuvaLattAnai muTattAmakkaNNiyAr pATiyatu.


porun'ar ARRuppaTai muRRum

 

tanip pATalkaL


Eriyum, ERRat tinAnum, piRar n'ATTu
vAri curakkum vaLan ellAm - tErin,
arikAlin kIz kUum an' n'ellE cAlum
karikAlan kAviri cUz n'ATu.                   1

arimA cuman'ta amaLi mElAnait
tirumAvaLavan enat tEREn; - tiru mArpin
mAna mAl enRE tozutEn; tozuta kaip
pOnavA peyta vaLai!                    2

muc cakkaramum aLappataRku n'ITTiya kAl
ic cakkaramE aLan'tatAl-ceyc cey
arikAlmEl tEn toTukkum Ay punal n'Irn'ATan
karikAlan kAl n'eruppu uRRu.                 3