ciRappucceytikaL

 

atiyan vazagkiya koTai : aTi 100-103


kamaz pUj cAral kaviniya n'elli                      
amiztu viLai tIm kani auvaikku In'ta,
uravuc cinam kanalum oLi tikaz n'eTuvEl,
aravak kaTal tAnai, atikanum; karavAtu,